Từ ngày 01/7/2022, nhiều chính sách mới về Bất động sản, xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các chính sách sau đây:

Bình Dương sửa đổi quy định về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất, việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Sở Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Phòng Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

image 20220628114012 1

05 điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thì có các điểm mới sau đây:

(1) Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba (hiện hành, không bắt buộc nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba).

(2) Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

(3) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

(4) Thêm trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất, đó là: tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.

(5) Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được thực hiện như sau: thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất; với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

– Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

– Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

3. Hải Phòng quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 34/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tiêu chí xác định các thửa đất nhỏ hẹp; nguyên tắc giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *