Kết quả kiểm toán chỉ rõ, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chưa xác định lại kết quả kinh doanh các dự án Bất động sản; hạch toán một số chi phí chưa phù hợp ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-KTNN ngày 23/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc kiểm toán quyết toán giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP từ ngày 28/11/2018 đến ngày 27/12/2018.

11 2

Khu Đoàn ngoại giao tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Theo kết quả kiểm toán, về cơ bản đơn vị đã thực hiện quyết toán vốn nhà nước theo trình tự quy định hiện hành. Tuy nhiên, trong công tác xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần còn áp dụng sai văn bản để định giá lại các khoản đầu tư tài chính; chưa xác định lại kết quả kinh doanh các dự án bất động sản; tập hợp và hạch toán một số chi phí chưa phù hợp ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận, nghĩa vụ với NSNN và khoản phải nộp về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *