Kết quả kiểm toán chỉ rõ, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chưa xác định lại kết quả kinh doanh các dự án Bất động sản; hạch toán một số chi phí chưa phù hợp ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-KTNN ngày 23/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc kiểm toán quyết toán giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP từ ngày 28/11/2018 đến ngày 27/12/2018.

2 25
DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

Khu Đoàn ngoại giao tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Theo kết quả kiểm toán, về cơ bản đơn vị đã thực hiện quyết toán vốn nhà nước theo trình tự quy định hiện hành. Tuy nhiên, trong công tác xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần còn áp dụng sai văn bản để định giá lại các khoản đầu tư tài chính; chưa xác định lại kết quả kinh doanh các dự án bất động sản; tập hợp và hạch toán một số chi phí chưa phù hợp ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận, nghĩa vụ với NSNN và khoản phải nộp về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp.

Xác định giá trị tài sản đất đai chưa phù hợp

Báo cáo KTNN nêu rõ, theo quy định về cổ phần hóa, Tổng Công ty đã lập phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đang quản lý, sử dụng khi cổ phần hóa, trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

Tại thành phố Hà Nội có 10 khu đất, tại TP Hồ Chí Minh có 01 khu đất, tại tỉnh Nghệ An có 01 khu đất và tại tỉnh Đồng Nai có 01 khu đất. Phương án này có bổ sung thêm 03 khu đất thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gồm: Dự án Khu dân cư Long Thọ – Phước An (Đồng Nai); Dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long và Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao (Hà Nội).

Theo KTNN, việc xây dựng phương án sử dụng đất của Tổng công ty cơ bản phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa được duyệt, tuy nhiên theo hồ sơ được cung cấp, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (01/01/2012), Công ty đang quản lý, sử dụng 10 khu đất. Trong số 10 khu đất trên, 9 khu đất được Tổng công ty xây dựng phương án tiếp tục sử dụng đất khi cổ phần hóa và xác định giá trị để xác định GTDN cổ phần hóa; 01 khu đất bàn giao về UBND Thành phố Hà Nội.

KTNN đã chỉ rõ, tại thời điểm chính thức chuyên thành công ty cổ phần (15/8/2014), đơn vị không ghi nhận tăng giá trị tài sản các mục này song trong Báo cáo quyết toán vốn Nhà nước ghi nhận là khoản phát sinh tăng vốn nhà nước với giá trị 17.270,18 triệu đồng. Theo văn bản 13103/VPCP-ĐMDN đã nêu trên, việc ghi nhận tăng giá trị vốn nhà nước như vậy là không phù hợp.

Đối với Dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long, Tổng công ty đã thực hiện nghĩa vụ với NSNN về tiền sử dụng đất là 119.343 triệu đồng, tuy nhiên chưa thực hiện nộp về Ngân sách UBND Thành phố Hà Nội phần giá trị tương ứng với “phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành của 30% diện tích sàn căn hộ của dự án” theo quyết định phê duyệt dự án của cấp thẩm quyền. Đơn vị đã trích trước trên báo cáo tài chính khoản phải nộp này là 19.630 triệu đồng, kết quả kiểm toán xác định lại theo chi phí dự án được xác định đến thời điểm lập báo cáo tài chính là 20.402 triệu đồng.

Tương tự, tính đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần (15/8/2014), Dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long của Tổng công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán dự án. Vì vậy, giá thành các sản phẩm của dự án đang tạm xác định trên cơ sở các chỉ phí được phép hạch toán.

Mặt khác, dự án này được UBND thành phố Hà Nội cho phép Tổng công ty bán 30% diện tích sàn căn hộ và nộp vào ngân sách thành phố Hà Nội phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành của diện tích sàn căn hộ này. Tuy nhiên, do chưa quyết toán dự án nên đến thời điểm thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần, phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành nêu trên chưa xác định chính xác và nộp vào ngân sách thành phố.

Kết quả kiểm toán xác định lại nghĩa vụ phải nộp về Ngân sách Thành phố Hà Nội tương ứng “phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành của 30% diện tích sàn căn hộ của dự án” là 20.402 triệu đồng, ghi tăng giá trị bất động sản đầu tư 987 triệu đồng và giá trị tài sản.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *