UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc hỗ trợ khác cho các hộ có nguồn gốc đất do Công ty TNHH Nông – Công nghiệp Hà Trung cho mượn để ở khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Hà Trung.

87

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như thống nhất chủ trương hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trên đất của Nông trường Hà Trung (cũ) nay là Công ty TNHH Nông – Công nghiệp Hà Trung (được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất), không đủ điều kiện để được bồi thường về đất ở.

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do Nông trường Hà Trung cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 1-7-2004: Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15-10-1993 thì mức hỗ trợ bằng 60% giá trị bồi thường theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất, diện tích đất ở tính hỗ trợ theo thực tế thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương theo quy định. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 thì mức hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất, diện tích đất ở tính hỗ trợ theo thực tế thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương theo quy định.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do Nông trường Hà Trung bán thanh lý, hóa giá công trình xây dựng trên đất (không phải là nhà ở và chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) trước ngày 1-7-2004: Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15-10-1993 thì mức hỗ trợ bằng 100% giá trị bồi thường theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất, diện tích đất ở tính hỗ trợ theo thực tế thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương theo quy định. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 01-7-2004 thì mức hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất, diện tích đất ở tính hỗ trợ theo thực tế thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương theo quy định.

Kinh phí tổ chức thực hiện từ nguồn GPMB thực hiện Dự án.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *