Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo họp cổ đông thường niên lần 2 dự kiến vào ngày 29/7 tới sau khi tổ chức bất thành cả đại hội cổ đông thường niên và đại hội cổ đông bất thường.

7 7

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng Eximbank tiếp tục thất bại.

Vì vậy, HĐQT Eximbank quyết định sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên lần hai vào ngày 29/7 tới. Đối tượng cổ đông tham dự là tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 10/3/2020.

Theo HĐQT Eximbank, do ĐHCĐ thường niên 2020 tổ chức lần thứ nhất vào ngày 30/6 vừa qua, nhưng không tỷ lệ cổ đông đăng ký không đủ để tiến hành.

Do cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định Khoản 1, Điều 33 của Eximbank.

Sau khi Eximbank công bố tổ chức đại hội cổ đông thường niêm năm 2020 lần 2 cổ đông lớn Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đang nắm giữ 15% vốn cổ phần Eximbank vừa có văn bản yêu cầu ngân hàng này tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 trước đại hội cổ đông thường niên lần 2.

MBC cho biết dù tổ chức bất thành cả đại hội cổ đông thường niên 2020 và đại hội cổ đông bất thường nhưng trong thông báo mới nhất, Eximbank chỉ đề cập đến việc đại hội cổ đông thường niên lần 2 vào ngày 29/7 mà không hề đề cập đến việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần 2.

Trong khi theo điều lệ hoạt động Eximbank, nếu đại hội cổ đông bất thường không thành công thì cũng phải tổ chức lại trong vòng 30 ngày.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *