Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Nhân dân Dự thảo Nghị định thay thế cho Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường Bất động sản.

Theo đó, tại Dự thảo Nghị định lần này (Dự thảo 2) có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó nổi bật như sau:

Quy định rõ về nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia, cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương; thông tin, dữ liệu về kế hoạch, kết quả thực hiện chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, số lượng, diện tích theo từng trường hợp phát triển nhà ở; thông tin, dữ liệu về nhà ở (số lượng, diện tích nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà, đất tái định cư…) và biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất, nhà ở, bất động sản khác; chỉ tiêu thống kê về nhà ở theo hướng đơn giản, dễ dàng thu thập thông tin và đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về nhà ở.

Quy định về nội dung cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản quốc gia, cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương; thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản; thông tin, dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản và tình hình giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch; thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng, chứng thực; chỉ tiêu thống kê về thị trường bất động sản theo hướng đơn giản, dễ dàng thu thập thông tin và đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về thị trường bất động sản.

Đưa ra khái niệm mới về tồn kho bất động sản (là số lượng bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa giao dịch trong kỳ báo cáo).

Bổ sung nội dung về hình thức khai thác thông tin qua Cổng thông tin của cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường bất động sản các cấp…

222222

Những thay đổi này nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hiện nay, tạo lập một hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản công khai, minh bạch, hiện đại, có tổ chức. Đối với người dân sẽ được tiếp cận các thông tin công khai, minh bạch về các loại hình bất động sản, có cơ sở để quyết định việc mua bán bất động sản, hạn chế được cung cầu ảo ảnh hưởng đến giá giao dịch. Đối với tổ chức, doanh nghiệp sẽ dễ dàng, thuận tiện trong việc phối hợp, cung cấp, báo cáo thông tin về thị trường bất động sản; có nguồn thông tin tin cậy để lựa chọn phương án đầu tư hợp lý, qua đó có thể tránh được việc lãng phí vốn đầu tư của xã hội.

Dự kiến, các nội dung nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *